Részvételi- és játékszabályzat a “Clearvis.io Mikulás” nyereményjátékához, a Clearvis.io Facebook oldalán 


A nyereményjáték teljes időtartama: 2022.11.29. – 2022.12.05 


Összesen 6 db nyereményt sorsolunk ki 2022.12.05-én 15:00-kor az alábbiak szerint:

  • 1 db fődíj: Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardver (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet, bruttó 132.000 Ft értékben) a nyertes munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

  • 2 db második díj: mindkét nyertes Clearvis.io Datagate-et kapnak ajándékba (bruttó 94.000 Ft értékben) a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

  • 3 db harmadik díj: Gasztro Ajándékkosár (bruttó 20.000 Ft értékben) és ingyenes demo  a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

1.A Játék szervezője

A Clearvis.io Mikulás elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a ClearVis PMS Kft. (székhely: Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15, 1043.) (a továbbiakban: ”Szervező”) Facebook üzenőfali nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/ClearvisioHU weboldalon az oldal felhasználói számára.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag optikában dolgozók (látszerész, látásszakértő, optometrista, szemész szakorvos, optika tulajdonos, üzletvezető, illetve az optika műhelyében dolgozó szakemberek) vehetnek részt. A játékban érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt, aki elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Clearvis.io oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Clearvis.io munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a nem optikai területen dolgozó magánszemélyek.

2.2. A Játékosok a Clearvis.io oldalához való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása, a Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

3. A Játék Időtartama

A Játék 2022.11.29-től 2022.12.05-ig tart.

Összesen 1 db Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardvert (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet), 2 db Clearvis.io Datagate-et és 3 db Gasztro Ajándékkosarat sorsolunk ki az alábbiak szerint:

A megosztott poszt alá 2022.12.05 15:00-ig beérkező kommentek közül, ebben az időpontban kisorsolunk 6 db nyertest, akik a szabályzat szerint játszottak.

4. A Játék menete

A Játékban való részvételhez keresse fel a Clearvis.io Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/ClearvisioHU), majd ott a játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak.

A feladat, hogy a Játékos 

4.1. kedvelje a bejegyzést, és

4.2. a kommentek közé (a bejegyzés alá) írja be, mikor szeretné, hogy meglátogassa a Clearvis.io Mikulás.

A feladat bármely napon való teljesítése csak 1 alkalommal lehetséges, ugyanazon magánszemély által több pályázat („Pályázat”) benyújtása nem növeli az esélyeket. Ugyanakkor, egy optikai üzlet munkatársai többen is (akár minden egyes munkatárs aki megfelel a 2.1 pontban részletezett részvételi feltételeknek) pályázhatnak. 

5. Nyeremény

5.1. A szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között 1+2+3 db nyertes és 1+1+1 db tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki a székhelyén (Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15, 1043.). A véletlenszerűség elvét követő alkalmazással (Social Winner) kisorsolt játékosok jogosultak a Nyereményre a 2. és az 5. részben írtak szerint. Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

A sorsolás időpontja: 2022.12.05. 15:00 óra, amelynek eredményét a Clearvis.io Facebook oldalán tesszük közzé a sorsolást követően.

5.2. A nyereményeket a nyertes(ek) által kommentben megadott munkanapon (2022.12.06. és 2022.12.20. között), a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) a Clearvis.io Mikulás által szállítjuk házhoz:

1 db Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardver (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet, bruttó 132.000 Ft értékben) a nyertes munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

– 2 db Clearvis.io Datagate, bruttó 94.000 Ft értékben 

– 3 db Gasztro Ajándékkosár, bruttó 20.000 Ft értékben.

5.3. A Nyeremény(ek) készpénzre át nem válthatók.


6. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

6.1. A Szervező a Játék eredményéről az 5.1 pontban írt sorsolást követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a nyertest a Facebookon keresztül nyilvánosan, a játék posztja alatti kommentben tesszük közzé a nevét („Értesítés”). A nyertes Játékos a közzététel kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, email cím, telefonszám, cégnév, beosztás, magyarországi lakcím) pontosan megadni privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

6.2. A Játékos a nyereményt a munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva veheti át a Clearvis.io Mikulástól az általa megjelölt magyarországi címen. A Szervező az Értesítés visszaigazolásának lehetőségét a 6.1. pontban leírtak szerinti határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Értesítés visszaigazolására és a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. 

6.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek a nyertes játékost terhelik.

8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

8.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a hello@clearvis.io emailcím címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója a ClearVis PMS Kft., a Játék során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A Szervező adatkezelésére https://clearvis.io/wp-content/uploads/2021/07/adatkezelesi-tajekoztato-1.pdf oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

8.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételre vonatkozó jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), emiatt a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.1. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (reakciógomb és hozzászólás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem kezeli, illetve semmilyen más módon sem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit előre nem látható körülmények felmerülésekor, indokolt esetben kizárólag a legszükségesebb mértékben módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a lehető leghamarabb, a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. 11. 23.

ClearVis PMS Kft.
SzervezőIngyenes regisztráció

Regisztrálj az alábbi adatok megadásával és az első 250 vizsgálatot és 10 megrendelést ingyenesen rögzítheted új rendszeredben.

Add meg céged és üzleted adatait

Több üzlet esetén csak az első üzlet nevét és címét add meg. A további üzletek felvehetőek a regisztrációt követően.

Kapcsolattartó adatai

Ügyfélszolgálatunk a kapcsolattartót fogja keresni előfizetési és számlázási kérdésekben.

BEJELENTKEZÉS

Add meg az előfizetés nevét a bejelentkezéshez. Ha nem ismered akkor kérd a cégvezetőtől.

Előfizetés neve:

https://clearvis.io/
Még nincs előfizetésed? Regisztráláshoz kattints ide.